Codazos de 9o Kyu

Estos son los 4 codazos que se encuentran en 9o Kyu (Cinturón Blanco Graduado):

  1. USHIRO HIJI
  2. YOKO UWE HIJI
  3. USHIRO YOKO SHITA HIJI
  4. USHIRO YOKO MAWASHI HIJI

Aprende cómo aplicarlo los codazos en el combate.

Repasa los Codazos de 10o Kyu

Deja un comentario